Header Ads

REGULAMIN GRY PLENEROWEJ

 Regulamin gry miejskiej pt. Płock za pół ceny 2021, gra miejska.


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz warunki uczestnictwa

w grze miejskiej pod nazwą: Płock za pół ceny 2021, gra miejska, zwanej dalej „Grą”.

2. Organizatorem Gry jest spółka pod firmą Eurozet Radio Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, zwana dalej

„Organizatorem”.

3. Przez organizację Gry należy rozumieć przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora

zadań oraz zagadek związanych z historią Płocka, na terenie miasta Płocka.

4. Fundatorem nagród w Grze jest Organizator.

5. Gra nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o

grach hazardowych, której wynik zależy od przypadku.

6. Gra zostanie zorganizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Informacje na temat Gry oraz niniejszy Regulamin zostaną opublikowane na stronie

internetowej plockzapolceny.pl.

8. Udział w Grze jest dobrowolny i wolny od opłat.

9. Udział w Grze jest jednoznaczny z faktem zapoznania się z treścią Regulaminu i jego

akceptacją.

10. Gra odbywać się będzie w dniach 24 – 26 września 2021 roku w godzinach 11:00 – 18:00

podczas akcji „Płock za Pół ceny 2021”.


§ 2. Zasady uczestnictwa


1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w Grze mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zaś osoby

niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich odpowiadających za ich bezpieczeństwo, które

w terminie wskazanym w § 1 ust. 10:

a. pobiorą w punkcie informacyjnym akcji „Płock za Pół ceny” zlokalizowanym na

Starym Rynku w Płocku mapę Gry zawierającą zadania (zwaną dalej „Mapą”),

b. wykonają wybrane zadanie,

c. zgłoszą się w punkcie informacyjnym, o którym mowa w pkt a. z Mapą,

dokumentując wykonanie wybranego zadania, w sposób opisany w Mapie.

zwane dalej „Uczestnikami”.

2. W Grze nie mogą brać udziału:

a. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z

Organizatorem kapitałowo,

b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Gry,

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a i b. powyżej, to jest osoby będące

wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej

linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a

także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,

d. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających udział w Grze, wygrały, w

wyniku udziału w konkursach lub grach organizowanych przez Organizatora, nagrody


2

o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w

gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w

odniesieniu do ostatniego kwartału.

3. Udział w Grze nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

4. Udział w Grze jest możliwy do wyczerpania miejsc (nie więcej niż 300 osób).


§ 3. Odbiór Map


1. Odbiór Map przez Uczestników następować będzie w czasie trwania Gry w punkcie

informacyjnym akcji „Płock za Pół ceny 2021” zlokalizowanym w Starym Rynku w Płocku.

2. Odebranie Mapy stanowi potwierdzenie przez Uczestnika, a w przypadku Uczestnika

niepełnoletniego przez jego pełnoletniego opiekuna, że według jego najlepszej wiedzy

Uczestnik nie jest osobą zakażoną wirusem powodującym chorobę Covid-19, nie jest w

trakcie kwarantanny, obowiązkowej izolacji lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz, że

nie występują u Uczestnika obecnie ani w ciągu 14 dni przed wzięciem udziału w Grze takie

objawy jak gorączka, kaszel lub duszności.

3. Poprzez odbiór Mapy Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego pełnoletni

opiekun, wyraża zgodę na:

a. udział przez Uczestnika w Grze na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,

b. nieodpłatne opublikowanie w plockzapolceny.pl, plocke.eu, FB i Instagram akcji Płock

za pół ceny i Miasta Płock fotografii lub nagrań video z przebiegu Gry, na których

znajduje się wizerunek Uczestnika, jednokrotnie lub wielokrotnie, w publikacjach,

ilustracjach, materiałach promocyjnych drukowanych lub elektronicznych.


§ 4. Przebieg Gry

1. Mapa zawiera propozycję trzech zadań dla Uczestników:

a. zadanie polegające na zebraniu we wskazanych na Mapie punktach zlokalizowanych

na terenie Płocka ośmiu pieczątek – Uczestnik otrzymuje pieczątkę po udzieleniu

poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące historii Płocka otrzymane w danym

punkcie,

b. zadanie skierowane do Uczestników niepełnoletnich polegające na odgadnięciu

podczas spaceru wyznaczoną na Mapie trasą i wpisaniu w wyznaczone ma Mapie

miejsce hasła,

c. zadanie skierowane do Uczestników pełnoletnich polegające na odgadnięciu podczas

spaceru wyznaczoną na Mapie trasą i wpisaniu w wyznaczone ma Mapie miejsce

hasła.


2. Po wykonaniu wybranego zadania Uczestnik uprawniony jest do wymiany Mapy na upominek

w punkcie informacyjnym akcji „Płock za Pół ceny 2021” na Starym Rynku w Płocku.

3. Wykonywanie zadań oraz wymiana Map na upominki możliwa jest wyłącznie w czasie

trwania Gry tj. w dniach 24-26 września 2021 roku w godzinach 11:00 – 18:00 w punkcie

informacyjnym akcji „Płock za Pół ceny 2021” na Starym Rynku w Płocku.

4. Jeden Uczestnik może wykonać jedno zadanie. Wykonanie przez Uczestnika większej liczby

zadań nie uprawnia do odbioru więcej niż jednego upominku.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości upominku, ani

też prawo zamiany upominku na inną rzecz lub kwotę pieniężną.


§ 5. Postanowienia końcowe


3

1. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego chorobę COVID-19:

a. Gra realizowana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami

wynikającymi z przepisów prawa,

b. w kolejce do odbioru Map, a także w trakcie Gry, należy stosować się do wszelkich

obowiązujących na danym terenie obostrzeń epidemicznych, tj. stosować maski

zasłaniające usta i nos (w przypadku przebywania w przestrzeni zamkniętej) oraz

zachować dystans od innych osób (nie dotyczy osób pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym lub wspólnie zamieszkujących, osób, które uczestniczą w

Grze z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze

względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie) wynoszący co najmniej

1,5 metra,

c. Organizator zapewni środki do dezynfekcji dłoni w punkcie akcji „Płock za Pół ceny

2021”,

d. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia środków ochrony osobistej, w postaci

maseczek, we własnym zakresie.


2. W uzasadnionych przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo:

a. dokonania zmian w Regulaminie,

b. rezygnacji z realizacji Gry,

c. przerwania Gry.

3. Regulamin opublikowany zostanie na stronie internetowej Płock za pół ceny oraz w punkcie

informacyjnym akcji „Płock za Pół ceny 2021” na Starym Rynku w Płocku.

4. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych Regulaminem, głos

rozstrzygający należy do Organizatora.

5. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Gry z Regulaminem lub

obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7

dni od zakończenia Gry, na adres Organizatora: Eurozet Radio Spółka z o.o., ul. Żurawia 8, 00-

503 Warszawa. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

Zgłoszone w zakreślonym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w

ciągu 30 dni.

Obsługiwane przez usługę Blogger.